Pożyczki Unijne na Podkarpaciu Konsorcjum OPP-KSWP

Pożyczki Unijne na Podkarpaciu Konsorcjum OPP-KSWP

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. BGK pełniący rolę Menadżera realizuje projekt zatytuowany „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałanie 1.4.2 Instrumenty Finansowe”.
Wsparcie jest przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:
Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
Wartość projektu: 227 860 631,36 zł, w tym:
• wkład UE: 193,68 mln zł
• wkład krajowy z Budżetu Państwa: 22,79 mln zł
• wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych: 11,39 mln zł

Konsorcjum w składzie: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (OPiWPR) z siedzibą w Sandomierzu i Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich w ramach zawartej z BGK umowy realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka Standardowa - Innowacyjna
Efektem wdrożenia Instrumentu Finansowego będzie :
- wsparcie w formie pożyczki co najmniej 40 przedsiębiorców.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK

kwota pożyczki:
od 10 000,00 zł do 300 000,00 zł. w ramach komponentu standardowego Pożyczki Standardowej – Innowacyjnej;
powyżej 300 000,00 zł do 600 000,00 zł w ramach komponentu innowacyjnego Pożyczki Standardowej – Innowacyjnej.
Kwota pożyczki jest uzależniona od analizy wniosku pożyczkowego oraz dostępności środków w ramach projektu.
oprocentowanie:
Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości stopy bazowej określonej przez Komisję Europejską, która obecnie wynosi 1,87% (od 1 stycznia 2019 roku).

Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadą de minimis). W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.
Konsorcjum udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki
w ramach komponentu standardowego nie może przekraczać 60 miesięcy. Maksymalny okres spłaty pożyczki w ramach komponentu innowacyjnego nie może przekraczać 84 miesięcy.
Na wniosek klienta, Konsorcjum może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3-miesięcznej karencji w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty pożyczki. Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki;
przeznaczenie pożyczki:
W ramach Instrumentu Finansowego Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej finansowane są inwestycje realizowane na terenie województwa podkarpackiego polegające na wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie dla projektów ukierunkowanych ogólnie na wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa.
• Komponent standardowy - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP;
• Komponent innowacyjny - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP
w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
zabezpieczenie pożyczki
Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:
- weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli

b) fakultatywne:
- poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz
z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.
prowizje i opłaty
Nie pobieramy żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.