Pożyczki Unijne na Podkarpaciu

Pożyczki Unijne na Podkarpaciu

Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. BGK pełniący rolę Menadżera realizuje projekt zatytuowany „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałanie 1.4.2 Instrumenty Finansowe”.

Wsparcie jest przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach: Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Wartość projektu: 488 628 338,73 zł, w tym:

 • wkład UE: 448,33 mln zł
 • wkład krajowy z Budżetu Państwa:  26,86 mln zł
 • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych: 13,43 mln zł

W ramach tego projektu Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (OPIWPR) z siedzibą w Sandomierzu podpisał dwie umowy z BGK.

 1. Umowa Operacyjna realizowana samodzielnie
 2. Umowa operacyjna realizowana w Konsorcjum

Konsorcjum w składzie: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (OPiWPR) z siedzibą w Sandomierzu i  Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich w ramach zawartej z BGK umowy realizuje zadanie wdrożenia i zarzadzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka Standardowa - Innowacyjna.

W ramach zawartych z BGK umów realizujemy zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka Standardowa – Innowacyjna. Efektem wdrożenia będzie wsparcie w formie pożyczki co najmniej 75 przedsiębiorców (oraz dodatkowe 75 w ramach Opcji) na kwotę ponad 38 mln zł.

W ramach Instrumentu Finansowego Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej finansowane są inwestycje realizowane na terenie województwa podkarpackiego polegające na wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie dla projektów ukierunkowanych ogólnie na wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa.

Rozróżnia się dwa komponenty Pożyczki Standardowej Innowacyjnej:

 1. Komponent standardowy:  
  a).  z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP;  
  b). z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.[1] (Umowy Inwestycyjne w ramach pożyczek z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej MŚP w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 mogą być zawierane w terminie do 30.06.2021 r)
 2. Komponent innowacyjny: z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.  

PODSTAWOWE PARAMETRY JEDNOSTKOWYCH POŻYCZEK

 1.  Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi:
  a) maksymalnie do 500.000,00 PLN w ramach komponentu standardowego Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej;
  b) maksymalnie do 1 000.000,00 PLN w ramach komponentu innowacyjnego Pożyczki  Standardowej - Innowacyjnej.  
  Kwota pożyczki jest uzależniona od analizy wniosku pożyczkowego oraz dostępności środków w ramach projektu.

  Oprocentowanie:
  Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości stopy bazowej określonej przez Komisję Europejską, która obecnie wynosi 0,15 % (od 1 marca 2021 roku).  
  Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadą de minimis). W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

  Pośrednik Finansowy udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki  w ramach komponentu standardowego nie może przekraczać 96 miesięcy. Maksymalny okres spłaty pożyczki w ramach komponentu innowacyjnego nie może przekraczać 120 miesięcy. Na wniosek klienta, Pośrednik Finansowy może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3-miesięcznej karencji w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty pożyczki. Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki;

  zabezpieczenie pożyczki Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:   a) obligatoryjne: - weksel własny in blanco z deklaracją wystawcy,  b) fakultatywne: - poręczenie osób trzecich, poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki wraz z cesją na polisie ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, Oświadczenie Pożyczkobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 k.p.c,  blokada środków finansowych na lokacie, inne.

  prowizje i opłaty Nie pobieramy żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.
Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.