Image 13

Historia naszej organizacji

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości został założony w 1991 r. przez Zbigniewa Romaszewskiego, ówczesnego senatora RP ziemi sandomierskiej i TechnoServe Inc., amerykańską niedochodową organizację wspierającą rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w różnych regionach świata.

Ośrodek powstał, aby pomóc sprostać problemom, wyzwaniom i możliwościom rozwoju, przed jakimi stanęli rolnicy oraz mieszkańcy wsi i małych miast ziemi sandomierskiej w trudnym, burzliwym, pełnym niepokoju i niepewności czasie przemian gospodarczych i społecznych, zachodzących w Polsce wraz ze zmianą systemu politycznego na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.

Dzięki dobrej woli i determinacji osób, dla których ważna była sytuacja mieszkańców regionu, organizacja TechnoServe Inc. dokonała w 1990 r. analizy potrzeb i potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich południowo-wschodniej Polski. W oparciu o jej wyniki opracowano projekt pod nazwą „Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej”, którego celem było stworzenie modelowej lokalnej organizacji pozarządowej, wspierającej przemiany zachodzące w regionie, pełniącej rolę centrum oferującego usługi doradczo-szkoleniowe, ukierunkowane na rozwój alternatywnych możliwości zatrudnienia i poszukiwanie trwałych źródeł dochodów dla mieszkańców obszarów wiejskich ówczesnego województwa tarnobrzeskiego.

Projekt zyskał dofinansowanie od Amerykańskiej Agencji do Spraw Rozwoju Międzynarodowego (US AID) i w końcu 1991 r. aktem notarialnym powołano do życia fundację o nazwie „Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej” z siedzibą w Sandomierzu. Fundacja została wpisana do Rejestru Fundacji w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XVI. Wydział Gospodarczy, dnia 8 stycznia 1992 r., zyskując z tą datą osobowość prawną.

Fundacja - forma prawna, którą przyjęto dla Ośrodka, jest starą instytucją prawną, kształtującą się już od czasów średniowiecza i funkcjonującą w Polsce przez stulecia. W 1952 r. zniesiono ją jednak w Polsce i majątek wszystkich fundacji mających siedzibę na terenie kraju, przejęto na własność państwa. Do przywrócenia instytucji fundacji doprowadziły dopiero zmiany społeczno - polityczne zachodzące w kraju, a bezpośrednio, starania Kościoła o utworzenie fundacji rolniczej, powołanej do życia mocą ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984.
Ustawa o fundacjach umożliwiła obywatelom oraz osobom prawnym tworzenie fundacji realizujących wybrane przez założycieli, a nie przez państwo, cele społecznie lub gospodarczo użyteczne, w oparciu o majątek przeznaczony w tym celu przez jej założycieli. Cechą charakterystyczną dla fundacji jest to, że mimo iż tworzy się je nie w celach dochodowych, to mogą one prowadzić działalność gospodarczą, chociaż w zakresie ograniczonym przepisami prawa, to jest tylko wówczas, gdy:
- określono w statucie, że fundacja prowadzi działalność gospodarczą,
- działalność gospodarcza jest realizowana w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
- działalność gospodarcza jest prowadzona w takim zakresie, który nie pokrywa się z przedmiotem działalności statutowej, przyjętym przez założycieli.

Nasz Ośrodek, utworzony jako niezależny, apolityczny podmiot, wpisał się w ten nowy typ organizacji, oparty na prywatnych, to znaczy nie państwowych zasobach finansowych, ale służący potrzebom mieszkańców regionu, a nie zaspokajaniu własnych potrzeb i pomnażaniu majątku.

W ramach bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków US AID Ośrodek działał przez pierwsze lata, korzystając w tym okresie ze specjalistycznej pomocy i wielu szkoleń umacniających jego instytucjonalne funkcjonowanie w regionie. W kolejnych latach Ośrodek stopniowo zaczął pozyskiwać fundusze na realizację swoich działań i projektów z europejskich programów pomocowych i funduszy przedakcesyjnych a następnie z funduszy strukturalnych, dostępnych od roku 2004, wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Początkowe działania naszego Ośrodka koncentrowały się na usługach doradczych dla prywatyzowanych państwowych gospodarstw rolnych i na wspieraniu przedsięwzięć związanych z rozwojem przetwórstwa owocowo-warzywnego. Doświadczenia tych lat wskazały jednak, że powinniśmy koncentrować swoje działania na rozwoju przedsiębiorczości wśród osób zainteresowanych uruchamianiem własnej działalności gospodarczej, osób odchodzących z rolnictwa i poszukujących alternatywnych źródeł utrzymania oraz na promowaniu idei przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Od roku 2000 należymy do Krajowego Systemu Usług (KSU) dla Małych i Średnich Przedsiębiorców (MSP), sieci ponad 200 akredytowanych niekomercyjnych organizacji współpracujących ze sobą i świadczących usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe na rzecz mikro-przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą. Jako organizacja akredytowana w ramach KSU, Ośrodek jest jedną z czterech organizacji w województwie świętokrzyskim, prowadzących Punkt Konsultacyjny oferujący przedsiębiorcom i osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą bezpłatne usługi informacyjne w zakresie:

  • zasad uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • możliwości wsparcia finansowego ze środków publicznych
  • dostępnych usług specjalistycznych.

Od roku 2005, jesteśmy Lokalną Organizacją Grantową, przyznającą małe dotacje dla lokalnych organizacji pozarządowych i nieformalnych grup, w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem programu jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. Dotacje przyznawane przez Ośrodek w ramach kolejnych edycji konkursów wspierają grupy lokalne w takich dziedzinach, jak edukacja, sprawy społeczne, kultura i rozwój lokalny.

W ramach „Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) w Ostrowcu Świętokrzyskim”, działającym przy Ośrodku od listopada 2008 r., zachęcamy organizacje lokalne i mieszkańców regionu do ubiegania się o dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), wspierającego rozwój wiedzy zawodowej i kompetencji, wpływającego na rozwój trwałych miejsc pracy, umożliwiającego podejmowanie inwestycji w regionie.

Ośrodek, jako instytucja otoczenia biznesu, jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Kielcach, co jest warunkiem uzyskiwania zleceń finansowanych ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Jesteśmy również jedną z organizacji założycielskich Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) – ogólnopolskiego porozumienia organizacji działających na rzecz wsi, powołanego do życia w grudniu 2002 r., a od roku 2005 zarejestrowanego, jako związek stowarzyszeń. W ramach Forum, z jednej strony Ośrodek ma udział w konsultacjach i opiniowaniu dokumentów rządowych dotyczących obszarów wiejskich w Polsce, z drugiej zaś uczestniczy w oddolnych inicjatywach organizacji pozarządowych podejmowanych w terenie na rzecz rozwoju wsi.

Od roku 2006 posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością, spełniając wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym oraz usług informacyjnych, szkoleniowych i finansowych (udzielanie pożyczek).

Akredytacja w sieci KSU oraz w rejestrze instytucji szkoleniowych w WUP, otwiera nam dostęp do programów pomocowych i funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz rynku pracy.

 

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.