Aktywni na rynku pracy

Aktywni na rynku pracy

Cel projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.05.2023r.  aktywności zawodowej, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 42 osób (22K, 20 M), biernych zawodowo lub osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, zamieszkujących (w rozumieniu kodeksu Cywilnego) lub uczących się na terenie powiatów: sandomierskiego, ostrowieckiego, staszowskiego, buskiego, opatowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego, w tym osoby z kategorii NEET, osób niepełnosprawnościami, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, odchodzących z rolnictwa, imigrantów, reemigrantów.

Miejsce realizacji
Województwo świętokrzyskie, powiaty sandomierski, ostrowiecki, staszowski, buski, opatowski, pińczowski i kazimierski.

Grupa docelowa
Projekt skierowany do 42 osób (22 kobiet i 20 mężczyzn) wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego na terenie powiatów: sandomierskiego, ostrowieckiego, staszowskiego, buskiego, opatowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego oraz są osobami biernymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, w szczególności osoby z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: o   osoby z kategorii NEET, o   osoby z niepełnosprawnościami, o   kobiety, o   osoby o niskich kwalifikacjach, o   osoby odchodzące z rolnictwa, o   imigranci, o   reemigranci. Minimum 20 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów).

Dostępne formy wsparcia Poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD)

- 2 godz. /osobę dla każdego Uczestnika Projektu. Oznacza pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia w zidentyfikowaniu przyczyn takiego stanu rzeczy oraz poszukiwanie rozwiązania, które zwiększy szanse takiej osoby na podjęcie zatrudnienia. Pomoc realizowana w formie sesji indywidualnych.

Szkolenia zawodowe  
Oznacza pomoc nakierowaną na podniesienie / zmianę kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatrudnienia Uczestników/czek Projektu
Staże zawodowe  – 3-miesięczne staże zawodowe Oznacza umożliwienie nabycia doświadczenia zawodowego i zdobycia zatrudnienia przez Uczestników/czki Projektu.

Ponadto w ramach projektu zapewniamy: stypendium szkoleniowe , stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, pokrycie kosztów opieki na dzieckiem, pokrycie kosztów badań lekarskich ubezpieczenie NNW.

Rekrutacja w dwóch naborach - maj 2022 i sierpień 2022.  

Planowane efekty: Liczba osób poniżej 30 r.ż. dla których utworzono IPD - 42 osoby Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie - 38 osób Liczba osób poniżej 30 r.ż., które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 42 osób Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu dla osób pozostających w najtrudniejszej sytuacji będzie wynosił 44,3% natomiast dla pozostałych osób 60,4%.  

OKRES REALIZACJI PROJEKTU                                           -  od 01.04.2022 r. do 31.05.2023r r.

WARTOŚĆ PROJEKTU                                                          -   515 760,00 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH         -  489 260,00 zł

Dane kontaktowe   Biuro główne w Sandomierzu - pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel: 15 833 34 00, e-mail: sekretariat@opiwpr.org.pl   Biuro projektu w Busku-Zdroju - ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój, tel: 41 378 13 16  

Pliki do pobrania 

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe  

Biuro główne w Sandomierzu - pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel: 15 833 34 00, e-mail: sekretariat@opiwpr.org.pl   Biuro projektu w Busku-Zdroju - ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój, tel: 41 378 13 16  

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.