Imigranci: wspieramy, obalamy mity!

Imigranci: wspieramy, obalamy mity!

Główne cele projektowe

Cele, które zostały przyjęte w projekcie są odpowiedzią na  potrzeby rozwojowe Ośrodka jako instytucji oraz na potrzeby naszych pracowników w kontekście doskonalenia zawodowego:

 • zdobycie kompetencji z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz inicjatywności i przedsiębiorczości cudzoziemców, która w innych państwach europejskich opiera się na długoletniej praktyce.

Celami projektu są:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikacji potrzeb cudzoziemców, kreowania kompetencji kluczowych przez 5 pracowników Ośrodka.
 • Wzrost kompetencji międzykulturowych 5 pracowników Ośrodka (w tym m. in.: rozumienia postaw i zachowań cudzoziemców, otwartości na odmienność, tolerancji, zdolności do rozwiązywania konfliktów).
 • Wzrost umiejętności językowych 5 pracowników Ośrodka.
 •  Poprawa i dostosowanie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Ośrodek do potrzeb nowego typu beneficjentów jakimi są imigranci, poprzez zaplanowanie procesu ich obsługi w oparciu o dobre praktyki zagraniczne i opracowanie tzw. ,,Procedury obsługi obcokrajowców”.
 • Promowanie równego dostępu i włączenia społecznego imigrantów poprzez ułatwienie im dostępu do usług edukacyjnych (szkolenia, doradztwo) oferowanych w Ośrodku.
 • Promowanie idei integracji społecznej imigrantów i przełamywania stereotypów.
 • Zwiększenie wśród uczestników projektu wartości europejskich doświadczeń, co przełoży się na jakość ich pracy i motywację do realizacji zadań zawodowych.
 • Wzmocnienie wymiaru europejskiego systemu kształcenia ustawicznego poprzez nawiązanie współpracy międzynarodowej i w konsekwencji wspólną realizację działań skierowanych do imigrantów.

  Efekty szkolenia ,,Komunikacja międzykulturowa/międzynarodowa” na poz. wiedzy:

  • Uczestnik zna def. inteligencji kulturowej i wie do czego jest potrzebna,
  • zna różnice kulturowe,
  • zna wymiar kulturowy norm i wartości,
  • wie czym jest tożsamość kulturowa,
  • zna wpływ stereotypów i uprzedzeń na kontakty międzykulturowe,
  • zna rodzaje komunikacji międzykulturowej,
  • zna zasady negocjacji międzykulturowych.

  Efekty szkolenia ,,Komunikacja…” na poziomie umiejętności:

  • Uczestnik nabędzie umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz grupowej w kontakcie z przedstawicielami różnych kręgów kulturowych,
  • nabędzie umiejętność rozpoznawania reguł obowiązujących w środowisku imigranta,
  • nabędzie zdolności rozpoznawania zachowań ukształtowanych kulturowo,
  • potrafi rozpoznać różnice kulturowe,
  • potrafi prowadzić negocjacje,
  • posiada umiejętność dopasowania rodzaju komunikacji międzykulturowej.

  Efekty szkolenia ,,Inicjatywność i przedsiębiorczość cudzoziemców" na poziomie wiedzy:

  • Uczestnik zna narzędzia diagnozy kompetencji kluczowych
  • poczucia inicjatywności i przedsiębiorczości u imigrantów,
  • zna metody radzenia sobie z „niemocą twórczą”,
  • zna techniki motywacyjne i pobudzania kreatywności.

  Efekty szkolenia ,,Inicjatywność …" na poziomie umiejętności:

  • Uczestnik nabędzie umiejętność diagnozowania poczucia inicjatywności i przedsiębiorczości u imigrantów,
  • umie dopasować diagnozę do dostępnych możliwości działalności gospodarczych i zawodowych,
  • umie motywować,
  • umie pobudzić inicjatywność i kreatywność.

  Udział w szkoleniach zapewni wzrost kompetencji społ. tj.: umiejętność rozpoznawania emocji, zarządzanie nimi, empatia, komunikatywność, kreatywność. Zmiany postaw Uczestników będą polegały na: zwiększeniu pewności siebie, większej otwartości na ludzi, nowe sytuacje i zdarzenia, mniejszym stresie związanym z obsługą obcokrajowców, poprawie relacji z klientami i współpracownikami, tworzeniu klimatu zaufania i akceptacji, wzroście kompetencji językowych pracowników.

  Nasz projekt to odpowiedź na zmieniające się grupy naszych klientów, którymi stają się migranci. Jest to grupa o szczególnych potrzebach, które my jako pracownicy Ośrodka musimy umieć identyfikować i na nie odpowiadać.  Cele projektu zostały tak ujęte, aby zaspakajać potrzeby organizacji  i być odpowiednie dla naszych pracowników.Korzyści jakie chcemy, aby przyniósł nam projekt to:

  • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikacji potrzeb cudzoziemców, kreowania kompetencji kluczowych
  • Wzrost kompetencji międzykulturowych pracowników Ośrodka. (w tym m. in.: rozumienia postaw i zachowań cudzoziemców, otwartości na odmienność, tolerancji, zdolności do rozwiązywania konfliktów).
  • Wzrost umiejętności językowych pracowników Ośrodka do końca
  •  Poprawa i dostosowanie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Ośrodek do potrzeb nowego typu beneficjentów jakimi są imigranci, poprzez zaplanowanie procesu ich obsługi w oparciu o dobre praktyki zagraniczne i opracowanie tzw. ,,Procedury obsługi obcokrajowców”.
  • Promowanie równego dostępu i włączenia społecznego imigrantów poprzez ułatwienie im dostępu do usług edukacyjnych (szkolenia, doradztwo) oferowanych w Ośrodku.
  • Promowanie idei integracji społecznej imigrantów i przełamywania stereotypów.
  • Zwiększenie wśród uczestników projektu wartości europejskich doświadczeń, co przełoży się na jakość ich pracy i motywację do realizacji zadań zawodowych.
  • Wzmocnienie wymiaru europejskiego systemu kształcenia ustawicznego poprzez nawiązanie współpracy międzynarodowej i w konsekwencji wspólną realizację działań skierowanych do imigrantów.

  Pracownicy, którzy wezmą udział w szkoleniach będą zobowiązani do:

  • Wypełnienia raportów z mobilności,
  • Opracowanie Procedur Obsługi Obcokrajowców w ramach danej usługi Ośrodka,
  • Napisanie artykułów do prasy oraz na stronę edu.pl  w zakresie tematyki objętej projektem,
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla Ośrodka,
  • Poprowadzenie spotkań upowszechniających.
  Logo sm
  Location icon
  pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
  Contact icon
  fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
  Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.