"Świętokrzyski Inkubator Biznesu" - zakończony

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu w okresie 01.09.2017 r. - 30.11.2018 r. realizował projekt "Świętokrzyski Inkubator Biznesu"

Głównym celem projektu było rozszerzenie oraz podniesienie zdolności Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej do świadczenia wysokiej jakości, wystandaryzowanych usług na rzecz MŚP. Realizacja projektu przyczynia się do stworzenia pakietu 3 usług specjalistycznych wspierających wzrost zastosowania innowacji, poszerzenia skali działania, podejmowania prorozwojowych i proinnowacyjnych działań oraz promowania postaw przedsiębiorczych wśród MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego.

Dodatkowym celem projektu ukierunkowanym na wzmocnienie potencjału Ośrodka do świadczenia nowych usług dla MŚP był wzrost wiedzy i kompetencji kadry a także nawiązanie współpracy ze sferą badawczo rozwojową. W ramach projektu odbywa się się przeszkolenie kadry Ośrodka, wizyty benchmarkingowe oraz zakup niezbędnych środków materialnych i prawnych. Opracowany zostanie nowy katalog usług, w którym zawarte będą zarówno nowe usługi jak i ulepszone dotychczasowe.

W ramach projektu tworzone i wdrażane są następujące pakiety usług:

1. Pakiet „Networking” (skierowany zarówno do doświadczonych jak i startujących przedsiębiorców):

 • Cykliczne spotkania networkingowe dla przedsiębiorców, w tym spotkania mentoringowe i morning mentoring session.
 • Udział w platformie networkingowej/szkoleniowej on-line, badanie kompetencji identyfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorcy
 • Baza wiedzy on-line, webinaria.

 2.Pakiet „Inkubacja” (skierowany do przedsiębiorców w fazie start - up):

 • Usługi księgowe
 • Doradztwo marketingowe i Design Thinking
 • Doradztwo biznesowe, w tym doradztwo mentorów.
 • Baza wiedzy on-line, webinaria.
 • Budowanie strategii wejścia na rynek.

3. Pakiet „Innowacyjny rozwój” (skierowany do doświadczonych przedsiębiorców):

 • Usługi indywidualnej obsługi przedsiębiorcy: Coach, Mentor, Doradca.
 • Pakiet szkoleń prorozwojowych, w tym szkolenia on-line i webinaria.
 • "Twarde” opracowania biznesowe - w tym: strategie marketingowe, strategie wejścia na rynek, biznes plany, strategie zarządzania rozwojem firmy, studia wykonalności projektów inwestycyjnych, biznes plany, analizy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw.
 • Opracowywanie audytów i strategii wzorniczych.

Realizacja projektu prowadzi do poszerzenia katalogu realizowanych przez OPP usług na rzecz przedsiębiorców:

Inkubacja przedsiębiorstw: 

 • Inkubacja przedsiębiorstw będzie prowadzona w nowatorskiej formie „inkubatora bez ścian”. Przyszli przedsiębiorcy będą mogli korzystać z: doradztwa, szkoleń, udostępniania przestrzeni do spotkań i kreatywnej, twórczej pracy w formule „open space” z udostępnieniem sprzętu informatycznego (komputer, drukarka).
 • Budowa profilu aktualnych kompetencji przedsiębiorcy. Opracowanie luk kompetencyjnych i dopasowanie programu doradczo / szkoleniowego.
 • Opracowywanie strategicznych planów i rozwoju firmy.
 • Opracowywanie planów wdrożenia na rynek produktu.
 • Inkubowanie wartościowych pomysłów, jeszcze na etapie koncepcyjnym (przed założeniem działalności). Ocena pomysłów, przez doświadczone osoby – mentorów.
 • Networking – cykliczne spotkania sieciujące przedsiębiorców z danej branży połączone z modułami szkoleniowymi i autoprezentacjami pomysłów.

Doradztwo dla nowych firm (start –up):

 • Mentoring (rada mentorów) – utworzona zostanie baza praktyków (przedsiębiorców) oraz ekspertów, którzy będą świadczyć usługi dla przedsiębiorców zgodnie z zapotrzebowaniem.
 • Morning Mentoring Session – metoda szybkiego jednodniowego rozwiązywania problemów biznesowych przez mentorów. Poranne spotkania z mentorami, polegać będą na krótkim przedstawieniu problemu biznesowego oraz na szybkim wypracowaniu w podgrupach różnorodnych rozwiązań.
 • Usługi marketingowe dla firm np.:
  • opracowanie indywidualnej strategii marketingowej z propozycjami konkretnych działań,
  • pomoc i opracowywanie oferty dla firmy,
  • opracowywanie spójnej identyfikacji wizualnej firmy, budowanie wizerunku firm,
  • działania z zakresu e-marketingu i social media - strategie marketingowe,
  • analizy rynku  (mikro i makro otoczenia), w tym badania np. konkurencji,
  • analizy wejścia firmy lub produktu/usługi na nowy rynek,
  • współpraca przy tworzeniu produktu/usługi i opracowanie oferty.
 • usługi typu:
  • prowadzenie dokumentacji przetargowej,
  • pośrednictwo w negocjacjach,
 • Pomoc w wejściu na zagraniczne rynki – usługi doradcze w zakresie prawa eksportowego/importowego, podatków, ceł itp.
 • Komunikacja w organizacji, rozwiązywanie konfliktów,
 • Doradztwo z zakresu zarządzania i motywowania pracowników.
 • Doradztwo w zakresie wdrażania metodyk zarządzania projektami
 • Networking - okresowe spotkania sieciujące na których odbywać się będą „autoszkolenia”. Przedsiębiorcy wymieniając się doświadczeniami, sieciują się, poznają nowe doświadczenia i przy tym szkolą. W dyskusje zaangażowany będzie przeszkolony facylitator, moderujący wypowiedzi uczestników. W ramach spotkań odbywać się będzie promowanie współpracy pomiędzy firmami
 • Wizyty studyjne pozwalające na pozyskiwanie i wymianę doświadczeń.

Usługi księgowe:

 • Pełna obsługa księgowa przedsiębiorców.
 • Poszerzenie oferty  o księgowość on-line.

Usługi prawne: 

 • Usługi prawne – pomoc w sporządzaniu umów, w tym umów o współpracy, umów handlowych. Realizowane za pomocą zewnętrznych konsultantów – prawników.
 • Otwarcie e-biura porad prawnych. Zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi on-line. Realizowane za pomocą zewnętrznych konsultantów – prawników.

Coaching:

 • Coaching - Usługa coachingowa ma pomóc klientom poprawić kompetencje i zachowania, które bezpośrednio wpływają na wzrost efektywności danej osoby, która zaczyna szybciej i sprawniej wykonywać zadania, potrafi radzić sobie ze stresem i szukać pomocy. Poprawiają się jej relacje z  klientami i współpracownikami, z czego korzysta całe przedsiębiorstwo. W coachingu biznesowym praca polega na zadawaniu otwartych pytań. Dzięki nim klient może skupić uwagę na swoim wnętrzu i dużo dowiedzieć się na swój temat, co pomaga w określeniu kierunku działań.
 • Doradztwo w zakresie Work&LifeBalance i etyki w biznesie.

 Doradztwo proinnowacyjne:

 • Doradztwo i szkolenia w zakresie własności intelektualnych.
 • Rozpowszechnianie informacji i podnoszenie świadomości w zakresie innowacji.
 • Stworzenie na podstawie analiz i lokalnych potrzeb planu komunikacji i planu marketingowego z przedsiębiorcami,
 • Promowanie wyników badań krajowych i zagranicznych z zakresu innowacji (z wykorzystaniem utworzonej bazy mentorów i bazy klientów.
 • Pomoc w rekrutacji specjalistów oraz np. studentów dysponujących innowacyjną wiedzą w  danej branży.
 • Internacjonalizacja i współpraca technologiczna w ramach klastrów, tworzenie klastrów.
 • Pomoc w negocjacjach i przy zawieraniu umów współpracy.
 • Usługi w zakresie transferu technologii i wiedzy, budowanie partnerstw (łączenie tych co mają technologię z przedsiębiorcami, którzy jej poszukują , baza B+R i przedsiębiorców). Działania w oparciu o przeprowadzone diagnozy potrzeb firm i ich klientów ( na poziomie sektorów i firm) i np. uczelni (technologie, którymi dysponują lub które mogą stworzyć na potrzeby danej firmy).
 • Doradztwo i szkolenia mające na celu umiędzynarodowienie firmy i zwiększenie jej potencjału innowacyjnego np. standardy i normy międzynarodowe, oznaczanie certyfikatami europejskimi, przepisy i regulacje międzynarodowe, porady prawne, podatkowe ( w innych krajach UE), zarządzanie innowacjami, inwestycje zagraniczne.
 • Wdrożenie do doradztwa nowatorskich metod tworzenia innowacyjnych produktów – takich jak np. Design Thinking.
 • Ośrodek będzie działać jako broker/pośrednik pomiędzy przedsiębiorcą a środowiskiem naukowym w zakresie różnorakich badań przeprowadzanych w ich laboratoriach.  Uczelnia może również wykonywać na podstawie współpracy z nami analizę rozwiązań technologiczno – rynkowych nowych pomysłów, analizę wykonalności projektu, dokonać oceny innowacyjności projektu, przeanalizować technologię pod kątem nowości na rynku, dokonać analizy czy dane rozwiązanie można opatentować (czy nie ma już podobnego pomysłu na rynku).

 Usługi szkoleniowe: 

 • Oferta szkoleń cyklicznych dla przedsiębiorców pod hasłem „weekendowa akademia biznesu” jak i szkoleń jednorazowych skupiających się na określonej tematyce.
 • Szkolenia dla menedżerów z umiejętności liderskich, z motywowania pracowników itp.
 • Realizacja webinariów i szkoleń on-line.
 • Baza filmików instruktażowych, nagranych przez ekspertów/mentorów w danej specyfice.

Inne usługi zgodne z przeprowadzoną diagnozą potrzeb:

 • Oferta wdrożenia programów CSR w przedsiębiorstwach.
 • Szkolenia z korzyści wdrożenia CSR w firmach.

Zapraszamy przedsiębiorców z sektora świętokrzyskich MŚP do kontaktu w sprawie zrealizowanego projektu i wdrażanych nowych usług.

Projekt "Świętokrzyski Inkubator Biznesu" dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie. Wartość dofinansowania: 455 476,45 PLN.

Dane kontaktowe

Wojciech Zych - Kierownik projektu

tel. 15 833 34 10

e-mail: w.zych@opiwpr.org.pl

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Strona używa plików cookies w celu poprawnego korzystania z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityką prywatności.
Akceptuję i przechodzę do serwisu