Pożyczka dla MŚP

Pożyczka dla MŚP

    Nabór wniosków  w trybie ciągłym    
od dnia 24 kwietnia 2024 od godz.
8.00.

Produkt: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
Projekt: „Pożyczka dla MŚP”

Charakterystyka projektu  

Celem Instrumentu Finansowego jest wspieranie inwestycji w MŚP – w szczególności zwiększające ich produktywność, zaawansowanie technologiczne, poziom robotyzacji, cyfryzacji i zdolność do wdrażania innowacji (w tym również w zakresie rozwiązań w ramach Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii). Pożyczka udzielana jest przez Partnera Finansującego (OPIWPR) ze środków Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 oraz środków stanowiących krajowe współfinansowanie, udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie („BGK”) oraz wkładu własnego Partnera Finansującego. Instrument Finansowy Pożyczka dla MŚP jest wdrażany przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu jako Partnera Finansującego wybranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego ”, sygnatura postępowania nr DZZK/56/DIF/2023.  

Wartość projektu   8 000 000 PLN na którą składają się:

 1. Wkład UE w kwocie 6 800 000,00 zł
 2. Wkład Funduszu Powierniczego w kwocie 1 200 000,00 zł  

Źródło finansowania  

Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.  

Wkład własny OPIWPR   1 411 764,71 zł  

Warunki udzielania pożyczki  

kwota jednostkowej pożyczki: do 1 700 000,00 zł,
oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania: 2,00%,
okres spłaty: do 5 lat od momentu jej uruchomienia,
karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki, brak prowizji od udzielenia pożyczki i wcześniejszej spłaty,
brak wkładu własnego
Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco (obligatoryjnie) wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym oraz inne zaakceptowane przez OPIWPR Pożyczki udzielane są zgodnie z zasadami określonymi Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków udzielenia pomocy de minimis, Jednostkowa Pożyczka udzielana jest na zasadach rynkowych, o ile pozwalają na to Zasady Kwalifikowalności.  

Podmioty ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę  

Pożyczkę może otrzymać przedsiębiorcy, którzy zamierzają realizować Inwestycję Końcową na terenie województwa świętokrzyskiego oraz:  
nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 7 ust 1 lit. d Rozporządzenia EFRR, za wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w tym przepisie;

są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Partnerem Finansującym, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej posiadają w województwie świętokrzyskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;  

Typy Inwestycji Końcowych  

Pożyczka jest przeznaczona na realizację Inwestycji Końcowych polegających na wdrożeniu innowacji produktowych i procesowych, w tym m.in. na zakupie maszyn, urządzeń i sprzętu, zakupie praw własności intelektualnej, projektów innowacyjnych w tym związane z zakupem i wdrożeniem gotowej technologii niewymagającej przeprowadzenia dodatkowych prac B+R lub stanowiącej kontynuację wcześniej przeprowadzonych prac B+R (z wyłączeniem projektów badawczo-wdrożeniowych).   Pożyczka może być przeznaczona wyłącznie na te elementy Inwestycji Końcowej, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone na dzień podjęcia decyzji pożyczkowej przez OPIWPR.  

Wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu  

 1. Środki z Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:  
  ·  wydatki i inwestycje objęte wyłączeniem ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wskazanym w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia EFRR;
  ·  wydatki wspierające przeniesienie produkcji, o którym mowa w art. 66 Rozporządzenia Ogólnego;
  ·  spłatę odsetek od zadłużenia, o których mowa w art. 64 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego;
  ·  prefinansowanie wydatków, w części, na którą Pożyczkobiorca otrzymał dofinansowanie w formie dotacji;
  ·  refinansowanie pożyczek, kredytów, leasingu lub innych form finansowania, z których korzysta Pożyczkobiorca;
  ·  finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu lub lokowania kapitału;
  ·   finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału .  
 2. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy.
 3. Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie, do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją Inwestycji Końcowej. Niedopuszczalne jest finansowanie ze środków pożyczki wydatków obejmujących w szczególności: wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy. Wydatkując środki Pożyczki Pożyczkobiorca nie może doprowadzić do wystąpienia przypadku podwójnego – całkowitego albo częściowego – sfinansowania ponoszonych wydatków w ramach różnych funduszy lub instrumentów wsparcia Unii Europejskiej albo z tego samego funduszu polityki spójności
Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Strona używa plików cookies w celu poprawnego korzystania z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityką prywatności.
Akceptuję i przechodzę do serwisu