Akademia Menadżera 2

Pytania i odpowiedzi

1. Czy w przypadku Przedsiębiorstw powiązanych obie firmy mogą brać udział w Projekcie? Jak w takim przypadku wygląda kwestia wysokości środków, czy limit środków przypada na każdą firmę (tzw. NIP) czy na grupę firm powiązanych?

Odpowiedź: W przypadku Przedsiębiorstw powiązanych każda z firm może brać udział w Projekcie i każdej z osobna może zostać przypisany limit środków dostępnych w podziale na MSP, pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikowalności udziału w Projekcie.

2. Czy w Projekcie może wziąć udział Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowniczym na podstawie umowy zlecenia?

Odpowiedź: Tak, ale tylko pod warunkiem, jeżeli umowę taką zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Dodatkowo, zgodnie z § 3 ust 3 Regulaminu rekrutacji w przypadku Przedsiębiorstw delegujących do udziału w Projekcie osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, wparciem w ramach Projektu mogą być objęte ww. osoby pod warunkiem, iż stanowią one nie więcej niż 25% wszystkich delegowanych do udziału w Projekcie pracowników danej firmy. Powyższa zasada nie ma zastosowania, gdy do udziału w Projekcie oddelegowany jest jeden pracownik przedsiębiorcy oraz w przypadku, gdy oddelegowany zostaje jeden pracownik przedsiębiorcy oraz właściciel, pełniący funkcje kierownicze.

3. Co w przypadku, gdy Przedsiębiorstwo nie posiada pieczątki firmowej?

Odpowiedź: Przedsiębiorca w miejscu przeznaczonym na pieczątkę powinien wpisać „brak” bądź „nie posiadam pieczątki”, może również przedstawić oświadczenie o nieposiadaniu pieczątki.

4. Czy Pracownicy zgłoszeni do Projektu muszą mieć założone konto w BUR?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z Regulaminem rekrutacji na etapie składania Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zarejestrowania firmy i pracowników w BUR oraz utworzenia profilu uczestnika instytucjonalnego, czyli profilu firmy. W przypadku jednoosobowych działalności, właściciel firmy jest zobowiązany zarejestrować się jako pracownik, a następnie jako pracodawca i utworzyć profil dla firmy. Operator dokona weryfikacji po otrzymaniu kompletu dokumentów zgłoszeniowych przedsiębiorstwa.

5. Czy definicja Liczby zatrudnionych w rozumieniu RJP (roczne jednostki pracy) stosowana w zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji tj. Oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MSP jest tożsama z definicją pracownika, który może zostać objęty wsparciem w ramach projektu „Akademia Menadżera”?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami Instrukcji do zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji w celu ustalenia statusu MŚP stosuje się następującą definicję: Liczba zatrudnionych - liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzą: a) pracownicy – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, m.in. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług); c) właściciele-kierownicy - do tej kategorii zaliczamy osoby zatrudnione na podstawie kontraktów menadżerskich oraz właścicieli (np. udziałowców, akcjonariuszy) firmy, którzy angażują się w jakikolwiek sposób w zarządzanie przedsiębiorstwem, a nie tylko pobierają dywidendy z zysku; d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe -do tej kategorii zaliczamy osoby, które, mając zarejestrowaną działalność gospodarczą, świadczą pracę na rzecz określonego podmiotu, obowiązki te są jednak wykonywane na podstawie umowy zlecenia, gdzie pracownik (przedsiębiorstwo przez niego zarejestrowane) jest zleceniobiorcą, natomiast pracodawca jest zleceniodawcą; w grupie tej mieszczą się również partnerzy spółki partnerskiej.   Natomiast w § 3 Regulaminu określono, kto może zostać objęty wsparciem w ramach projektu: Pracownik przedsiębiorstwa – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykonującą pracę na rzecz mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy tj.: a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);  b) pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1563); c) osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy; d) właściciela pełniącego funkcje kierownicze; e) wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

6. Czy osoby związane z Przedsiębiorstwem umową cywilnoprawną (umowa zlecenia, o dzieło, umowa o świadczenie usług) wlicza się do personelu Przedsiębiorstwa, a tym samym wlicza się do wielkości średniorocznego zatrudnienia, wykazywanego w zał. nr 2 do Regulaminu tj. Oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MSP?

Odpowiedź: Przy określaniu liczby zatrudnionych- wielkości zatrudnienia rekomendujemy posłużenie się wyjaśnieniami zawartymi Interpretacji UOKiK z dnia 6 sierpnia 2019 r.  

7. Jak wypełnić załącznik nr 2 tj. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MSP?

Odpowiedź: Przy określaniu statusu MSP oraz badaniu wpływu powiązań z innymi podmiotami na status MSP rekomendujemy posłużenie się wyjaśnieniami zawartymi w dokumencie „Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP”, dostępnym na stronie Projektu w zakładce Dodatkowe informacje ,,Dowiedz się więcej na temat definicji MSP".

8. Jak rozumieć zapis „Stan aktualny” w zał. 2 Oświadczeniu o spełnieniu kryteriów MSP w tabelach dotyczących danych przedsiębiorstwa?

Odpowiedź: Ilekroć w załączniku mowa o danych historycznych dot. statusu przedsiębiorcy do określenia kategorii MSP należy je interpretować jak niżej:

Dane historyczne dot. statusu przedsiębiorcy                                          
Status przedsiębiorcy Stan na n-2                Stan na n-1               

Stan aktualny (na „n”)

(ostatni zamknięty rok obrachunkowy)*

n: ostatni zamknięty rok obrachunkowy np. 2019r.; n-1: poprzedni zatwierdzony rok obrachunkowy np. 2018r.; n-2: drugi rok wstecz od ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego np. 2017r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, do określania liczby personelu i kwot finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich. Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2, lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.

WAŻNE: W tabeli 5 obroty oraz sumę aktywów należy wykazać w tysiącach w EUR. 

Przykład 1: Jeżeli Przedsiębiorstwo miało w 2018 r. obroty ze sprzedaży netto w wysokości 2 000,00 EUR, to w tabelę 5, poz. Obroty ze sprzedaży netto(w tys. EUR) wpisuje 2,00.

Przykład 2: Jeżeli Przedsiębiorstwo miało w 2018 r. obroty ze sprzedaży netto w wysokości 200,00 EUR, to w tabelę 5, poz. Obroty ze sprzedaży netto(w tys. EUR) wpisuje 0,20.

Przykład 3: Jeżeli Przedsiębiorstwo miało w 2019 r. obroty ze sprzedaży netto w wysokości 77 777 000,00 EUR, to w tabelę 5, poz. Obroty ze sprzedaży netto(w tys. EUR) wpisuje 77 777,00.

W przypadku firm partnerskich i/lub powiązanych należy zwrócić uwagę, że tabela 5 Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP powinna być spójna z sumowaniem tabel nr 4 w załączniku B i/lub w załączniku C.

9. Jak wypełnić zał. nr 2 w przypadku nowo utworzonych firm?

Odpowiedź: W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, Przedsiębiorca przedstawia odpowiednie dane, które pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego np. biznesplanu firmy.

10. Czy do zał. nr 2 należy dołączyć Instrukcję, która zamieszczona jest na końcu oświadczenia?

Odpowiedź: Nie. Instrukcji nie trzeba dołączać.

11. Czy jeżeli jesteśmy Przedsiębiorstwem samodzielnym mamy załączać część B i C Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP?

Odpowiedź: Nie. Wystarczy załączyć Oświadczenie oraz część A.

12. Jak prawidłowo wypełnić załącznik nr 5 do Regulaminu – FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS?

Odpowiedź: 1. A1 – „wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-aukcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego wspólnika albo komplementariusza)”. 2. A, ppkt. 9) – W przypadku przedsiębiorstw powiązanych w polu: „łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych wszystkim powiązanym z podmiotem przedsiębiorcom” należy wpisać sumę otrzymanej pomocy de minimis w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających latach przez wszystkie przedsiębiorstwa powiązane z przedsiębiorstwem wnioskującym o pomoc. Jeśli wartość ta jest równa zeru należy w tym polu wpisać „0”. Należy również wpisać numery NIP podmiotów powiązanych. 3. B - Część B należy zostawić niewypełnioną. Wypełnia się jedynie w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia wartości której konieczne jest ustalenie ich stopy referencyjnej (tj. w formie takiej jak: pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty). 4. D – Wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów. Co do zasady powinna zostać zaznaczona odpowiedź „tak”.

13. Jak prawidłowo wypełnić załącznik  nr 3 do Regulaminu – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WŁAŚCICIELA/PRACOWNIKA?

Odpowiedź: Część C  Informacje o zatrudnieniu nie dotyczą właścicieli firmy. Uzupełniając część C pole „Okres zatrudnienia (od…do..) dd-mm-rr” należy wpisać datę rozpoczęcia zatrudnienia oraz datę zakończenia zgodnie z podpisaną umową między Przedsiębiorstwem a Pracownikiem. W przypadku osób zatrudnionych na czas nieokreślony należy ww. polu wpisać datę rozpoczęcia zatrudnienia zgodną z umową wraz z informacją, że zawarta „na czas nieokreślony”. Zwroty „do aktualnie”, „do nadal” nie będą akceptowane podczas weryfikacji dokumentów, gdyż nie wynika z nich do kiedy będzie trwało zatrudnienie.

14. Jak prawidłowo wypełnić załącznik nr 7  tj. Oświadczenie dot. otrzymanej pomocy de minimis?

Odpowiedź: Jeśli Przedsiębiorca otrzymał pomoc de minimis, to należy wypełnić zestawienie na 2 str. załącznika lub dołączyć kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis.  Wydruki ze strony SUDOP nie są zaświadczeniami o pomocy de minimis. W przypadku firm powiązanych  należy wykazać wielkość pomocy de minimis wszystkich  firm powiązanych.

15. Czy usługa rozwojowa- coaching może być realizowany jako tzw. coaching grupowy?

Nie. Zgodnie z Procesem udzielania wsparcia w „Akademii Menadżera MMŚP 2” na podstawie, którego realizujemy projekt ,,Coaching i mentoring powinny być realizowane jako indywidualne usługi". Interpretacja IP, którą Operator otrzymał w dniu 26-02-2021 r. nie zmienia tego zapisu. Tym samym nie został dopuszczony do realizacji coaching grupowy bez względu na liczbę pracowników i liczbę przedsiębiorstw.

16. Czy możliwe jest dedykowanie usługi doradczej (usługa zamknięta) dla przedstawicieli dwóch firm?

Nie. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji par. 4, ust. 28 d ,,Liczebność grupy doradczej  określonej w Karcie usługi nie może być większa niż liczba osób wskazanych w Analizie potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa (doradztwo zamknięte). W przypadku realizacji usługi doradczej niezgodnie z powyższym opisem, w tym przekroczenia maksymalnej liczebności grupy doradczej, wydatki dotyczące tego doradztwa nie będą kwalifikowalne w ramach Projektu". Zgodnie z interpretacją IP, którą Operator otrzymał w dniu 26-02-2021r. ,,intencją IP było, aby doradztwo w projekcie było realizowane tylko dla przedstawicieli jednego przedsiębiorstwa - doradztwo grupowe lub indywidualnie dla pracowników przedsiębiorstwa- coaching, mentoring. Inne formy realizacji tych usług nie powinny być kwalifikowane w ramach projektu Akademia Menadżera 2".

17. Jaki jest limit godzin dziennie na usługę szkoleniową w ramach Akademii Menadżera 2?

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji par. 4 ust. 28 b „Liczba godzin zajęć dydaktycznych w ciągu jednego dnia szkoleniowego nie może być większa niż 8 godzin. Uczestnicy w trakcie każdego dnia szkoleniowego trwającego więcej niż 4 godziny mają prawo do co najmniej 1 przerwy, trwającej co najmniej 15 minut”. Zgodnie z interpretacją IP, którą Operator otrzymał w dniu 22-02-2021 r. ,,oznacza to, że jeden dzień szkoleniowy nie może trwać dłużej niż 8 godzin zegarowych, bez względu na liczbę godzin dydaktycznych i liczbę przerw".

18. Czy limity, o których mowa w par. 7 ust. 13 i 14 dotyczą godzin zegarowych?

Interpretacja IP, którą Operator w dniu 09-02-2021 r.: ,,W nawiązaniu do wątpliwości, jakie pojawiły się u niektórych Operatorów odnośnie limitów kwotowych przyjętych dla usług rozwojowych realizowanych w projektach Akademia Menadżera MŚP 2, uprzejmie informuję, że informacja z 11 sierpnia 2020 r. nie precyzuje, czy maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny usługi związanej ze szkoleniami odnosi się do godziny zegarowej, czy lekcyjnej. Ocena wartości usługi w kontekście limitów kwotowych każdorazowo powinna być dokonywania na podstawie karty usługi rozwojowej.
Wskazane limity zostały opracowane na podstawie wyników Badania cen rynkowych usług rozwojowych i przy wykorzystaniu narzędzia umożliwiającego dokonanie porównania cen usług rozwojowych zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Zgodnie z regulaminem BUR usługodawcy, wypełniając karty usług rozwojowych decydują, czy przez godzinę szkoleniową rozumieją godzinę zegarową czy lekcyjną. Na tej podstawie dokonywane jest wyliczenie stawek i te wartości zostały pobrane do narzędzia, a następnie wykorzystane do wyliczenia maksymalnej kwoty dofinansowania."


19. Czy usługa doradcza może być wykazywana w tzw. godzinach dydaktycznych?

Zgodnie z interpretacją IP, którą Operator otrzymał w dniu 09-02-2021 r. to usługodawcy, wypełniając karty usług rozwojowych decydują, czy przez godzinę rozumieją godzinę zegarową czy lekcyjną. Regulamin BUR nie precyzuje, co należy rozumieć przez godzinę doradczą.

20. Jak dokumentować obecność uczestników na szkoleniu prowadzonym w formie zdalnej?

Obecność wszystkich uczestników na szkoleniu (forma zdalna) możecie Państwo dokumentować poprzez np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników lub druga możliwość zebranie od uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu i sporządzenie na tej podstawie listy obecności.

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.