Dotacje dla młodych

Dotacje dla młodych

CEL PROJEKTU

Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez osoby w wieku 18-29 lat,  bezrobotne niezarejestrowane w PUP i bierne zawodowo, promowanie postaw przedsiębiorczych u 50 os. (27K, 23M) i zwiększenie samozatrudnienia  przez 43 osoby( 23K, 20M) do 31.08.2023r. Projekt zakłada założenie działalności gospodarczych przez 43 os. w wieku 18-29 lat z powiatów buski, kielecki, pińczowski, staszowski, opatowski, ostrowiecki i sandomierski,  w szczególności  z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.,osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnością, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci.

W celu wyrównywania szans i przeciwdziałania dyskryminacji, do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

UWAGA: miasto Kielce nie wchodzi w skład powiatu kieleckiego!

FORMY WSPARCIA

1. Wsparcie doradcy zawodowego, mające na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej i dostosowanie formy wsparcia do ich potrzeb.

2. Szkolenia ONLINE „Otwieramy własną firmę” z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: administracja, prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, podatki, VAT, ZUS; działania marketingowe i zarządzanie (kierowanie zespołem, badania rynku, reklama, marketing bezpośredni, PR), inne źródła finansowania działalności gospodarczej; strategia rozwoju firmy, negocjacje biznesowe, pozyskanie i obsługa klientów; biznesplany (analiza marketingowa, konkurencja, analiza SWOT), radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

3. Wsparcie finansowe na otwarcie własnej firmy– dotacja 23 050,00 zł, przeznaczone na wydatki niezbędne do założenia firmy dla osób, których biznes plany zdobędą najwyższą liczbę punktów.

4. Wsparcie pomostowe – 2 600,00 zł przez 6 miesięcy na bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy, zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia, wypłacane w ratach miesięcznych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU -                od 01.03.2022 r. do 31.08.2023 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU -                                 2 044 980,00 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - 1 723 509,14

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 

Uczestnikami projektu będzie 50 osób zamieszkałych lub pracujących lub uczących się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatów: buskiego, pińczowskiego, kieleckiego, staszowskiego, opatowskiego, ostrowieckiego lub sandomierskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy lub osobami biernymi zawodowo,
 2. w wieku 18-29 lat,
 3. w tym, w szczególności osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci, reemigranci.   

Grupy, którym przyznawane będą dodatkowe punkty premiujące w ramach rekrutacji do projektu to:

 1. osoby z niepełnosprawnościami,                                
 2. kobiety,                                
 3. osoby długotrwale bezrobotne,                                
 4. osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)na terenie miast: Busko- Zdrój, Staszów, Sandomierz lub Ostrowiec Świętokrzyski)- osoby te będą stanowić  20% Uczestników projektu. 

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 1. osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER;
 2. posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 3. osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 4. osoby, które zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 5. osoby, które zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121);
 6. osoby, które równolegle korzystają z innego wsparcia ze środków publicznych, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
 7. osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie zaakceptowały jego warunków;
 8. osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat u Beneficjenta lub wykonawcy. 
 9. osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;
 10. osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
 11. osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 12. osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;
 13. osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;
 14. osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym;
 15. osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy właściwym dla ich miejsca zamieszkania;
 16. osoby, które w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych i spółek cywilnych,
 17. osoby, które były w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego;
 18. osoby, które chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą (o takim samym symbolu, nazwie i zakresie grup klasyfikacyjnych (na poziomie: sekcji, podsekcji, działów, grup, klas oraz podklas wyszczególnionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności), która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem danej osoby do projektu prowadzona była przez członka rodziny , z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności;
 19. osoby, w przypadku których zachodzą jakiekolwiek przesłanki dotyczące konfliktu interesów wynikające z Artykułu 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r.; 
 20. osoby, które otrzymują jednocześnie wsparcie w więcej niż w jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej.
 21. osoba, która równolegle korzysta z innego wsparcia ze środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Projekt „Dotacje dla młodych" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Dane kontaktowe

Biuro główne w Sandomierzu - pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel: 15 833 34 00, e-mail: sekretariat@opiwpr.org.pl

Biuro projektu w Busku-Zdroju - ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój, tel: 41 378 13 16

Logo sm
Location icon
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz
Contact icon
fundacja@opiwpr.org.pl 15 833 34 00, 501 837 619
Strona używa plików cookies w celu poprawnego korzystania z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityką prywatności.
Akceptuję i przechodzę do serwisu